یک معرفی کوتاه

درباره ما

در سال 1394 جمعی از افراد دست اندر کار حوزه بهبود کیفیت بیمارستانی دور هم جمع شدیم و بهکیما را تشکیل دادیم و بر آن شدیم تا هرچه در توان داریم بگذاریم و در جهت رشد و توسعه و بهبود شرایط بیمارستانی بکوشیم و امکاناتی فراهم کنیم تا بتوانیم با ساده کردن کار همکارانمان در بیمارستانها ، مدیریت بر روی بهبود کیفیت را منظم ، آسان و اثربخش کنیم . تفاوت محصول نرم افزاری ما با تیم های دیگر این است که ما روح موجود در اعتباربخشی و بهبود کیفیت را درک کرده ایم و میشناسیم و خودمان جزوی از شما هستیم لذا خدمات ارایه شده منطبق بر واقعات موجود در بیمارستان ها می باشد . تلاش ما برای بهتر شدن ارتقاء سطح کیفی خدمات در بیمارستان ها ادامه دارد و همکاری و نظرات شما همواره کمک حال ما در این زمینه بوده و میباشد .

بیش از 250

چک لیست ثبت شده در سیستم

بیش از 4000 عدد

گزارشات بدست امده

بیش از 2000

پرسنل در حال استفاده

بیش از 5000

چک ایست پر شده