کل سازمان

چابک ، پویا و پاسخگو مبتنی بر قوانین اعتباربخشی می شود .

مسئولین اجراي فرآیندها

به سهولت و با کمترین زمان ممکن می توانند کار خود را به صورت دقیق انجام
دهند و ارزیابی هاي لازم را به عمل آورند .

کاهش هزینه ها

کاهش اتلاف وقت و انرژي پرسنل ،گرفتن اطلاعات به صورت دیجیتال وجلوگیری از مصرف بی رویه کاغذ

کنترل عفونت

ثبت فرم شستشوي دست و چک لیست هاي کنترل عفونت با اپلیکیشن ( بر روي تبلت و موبایل )

گزارشات تحلیلی کنترل عفونت با قابلیت گزارشات جزئی در داده هاي ثبت شده

آموزش

امکان برگزاري آزمون الکترونیک
صدور گواهینامه آموزشی تکمیلی
PDP  تکمیل فرم
گزارشات آموزش شامل نمرات آزمون ، دوره هاي آموزش و سرانه آموزشی
ارائه درسنامه آموزش

ایمنی

ارسال گزارشات خطاي پزشکی از بخش هاي بیمارستان

به اشتراک گذاری Learn & Share

بهبود کیفیت

اندازه گیري و ثبت شاخص هاي پایش مراقبت بالینی با اپلیکیشن

گزارشات تحلیلی شاخص هاي مراقبت بالینی با با قابلیت گزارشات جزئی در داده هاي ثبت شده

ثبت و گزارش عدم انطباق

سنجش رضايت مندي كاركنان

امكان اندازه گيري ميزان رضايت مندي كاركنان (ٍESI) به تفكيك پست هاي سازمان

سنجش راضيت مندي گيرندگان خدمت

امكان اندازه گيري ميزان رضايت مندي گيرندگان خدمت (‍CSI ) به تفكيك واحد ها و فرآيند هاي بيمارستان

بیش از 250

چک لیست ثبت شده در سیستم

بیش از 4000 عدد

گزارشات بدست امده

بیش از 2000

پرسنل در حال استفاده

بیش از 5000

چک ایست پر شده

مدیریت آسان و پر قدرت بهبود کیفیت بیمارستان

بهکیما بهبود کیفیت بیمارستان

هدف بهکیما اثر بخشي و سهولت استفاده بوده تا کاربران بتوانند به آسانی کارهای مرتبط را انجام دهند . به اين منظور امكان اضافه كردن چك ليست ها به راحتي و سرعت انجام مي گيرد. به گونه اي كه ايجاد چك ليست ها به راحتي كار با يك نرم افزار وا‍‍ژه پرداز (WORD) می باشد. همچنين قابلت انتقال چك ليست ها ي موجود بيمارستان از نرم افزار واژه پرداز (WORD) به بهكيما به راحتي امكان پذير مي باشد .