بهکیما آسان و اثربخش

با ما همراه باشید و بخش های بهکیما را مشاهده کنید . هدف ما ارایه راهکارهای بهینه ، ساده و اثربخش در بهبود کیفیت بیمارستانی می باشد . ما میدانیم که شما عزیزان ضامن سلامت جامعه هستید و تمام تلاش ما برای همراهی و همیاری شماست تا بتوانیم به این مهم جامع عمل بپوشانیم

امکانات بهکیما

در این قسمت ما با بخش های مختلف نرم افزار بهکیما را به شما معرفی می کنیم

کل سازمان چابک ، پویا و پاسخگو مبتنی بر قوانین اعتباربخشی می شود

مدیران بیمارستان می توانند به آسانی نظارت دقیقی بر روند اجراي بهبود کیفیت داشته باشند و از گزارشات آماري سیستم در جهت بهینه سازي مستمر بیمارستان یاري جویند .

مسئولین اجراي فرآیندها ، به سهولت و با کمترین زمان ممکن می توانند کار خود را به صورت دقیق انجام دهند و ارزیابی هاي لازم را به عمل آورند .

کاهش هزینه ها و کاهش اتلاف وقت و انرژي پرسنل

کاهش هزینه ها و کاهش اتلاف وقت و انرژي پرسنل ،گرفتن اطلاعات به صورت دیجیتال و جلوگیري از کمک کوچکی به طبیعت و ارج نهادن به مادر زمین ، جلوگیري از حجیم ، ( paperless ) مصرف بی رویه کاغذ شدن زونکن ها ، جلوگیري از اتلاف فضاهاي پر از پرونده ها و کاهش هزینه ها از دیگر مزایاي استفاده از بهکیما می باشد .

 • امکان برگزاري آزمون الکترونیک
 • صدور گواهینامه آموزشی تکمیلی
 • تکمیل فرم PDP
 • گزارشات آموزش شامل نمرات آزمون ، دوره هاي آموزش و سرانه آموزشی
 • ارائه درسنامه آموزش

بخش « آموزش »

بخش های مربوط به آموزش در بهکیما به اختصار بیان شده است

بهبود کیفیت

 • اندازه گیري و ثبت شاخص هاي پایش مراقبت بالینی با اپلیکیشن
 • گزارشات تحلیلی شاخص هاي مراقبت بالینی با با قابلیت گزارشات جزئی در داده هاي ثبت شده
 • ثبت و گزارش عدم انطباق
 • گزارش گیری ها و اطلاعات متنوع بر اساس بخش ها و سوالات و تاریخ ثبت چک لیست در سطوح مختلف

 • امكان اندازه گيري ميزان رضايت مندي كاركنان (ٍESI) به تفكيك پست هاي سازمان
 • پنل مدیرتی
 • گزارش گیر های متنوع

سنجش رضايت مندي كاركنان

سنجش راضیت مندي گیرندگان خدمت

 • امكان اندازه گيري ميزان رضايت مندي گيرندگان خدمت (‍CSI ) به تفكيك واحد ها و فرآيند هاي بيمارستان
 • داشبورد مدیریتی
 • گزارش گیری های متنوع

 • ثبت فرم شستشوي دست و چک لیست هاي کنترل عفونت با اپلیکیشن ( بر روي تبلت و موبایل )
 • گزارشات تحلیلی کنترل عفونت با قابلیت گزارشات جزئی در داده هاي ثبت شده

کنترل عفونت