تفاوت برنامه بهبود کیفیت و برنامه عملیاتی مسئله این است

در شبکه های اجتماعی بسیار مشاهده می شد که تفاوت بین برنامه عملیاتی ، بهبود کیفیت و اقدام اصلاحی مورد سوال همکاران محترم قرار می گرفت و جالب آنکه این تفاوت چنان مورد سوال ارزیابان واقع می شد که گویی مجزا کردن این موارد از اهم مطالب بیمارستان است و خود نیز در شرح به درست یا غلط کوشش می نمودند . ابتدا تعدادی تعریف مقدماتی جهت بیان بهتر ارائه می شود ، سپس ارتباط آنها با برنامه بهبود کیفیت و برنامه عملیاتی بیان شده و در نهایت رابطه این موارد با برنامه استراتژیک شرح داده خواهد شد. به نظر رسید ارائه تعاریف مطابق یک استاندارد بین المللی در اینجا مناسب باشد .
که PMBOK یا به اختصار project management body of knowledge مطابق استاندارد توسعه یافته است پروژه چنین تعریف شده است : )PMI( توسط موسسه مدیریت پروژه  A project is a temporary endeavor undertaken to create a
unique product, service, or result.
پروژه یک تلاش موتقی است که در راستای ایجاد یک محصول ، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام می شود . همان گونه که ملاحظه می فرمایید در تعریف فوق عباراتی کلیدی مشخص شده اند . پروژه باید یک شروع و پایان مشخص داشته باشد .البته موقتی الزاما به : )temporary( – موقتی معنی کوتاه بودن دوره زمانی نیست . لازم به ذکر است فعالیت پروژه موقتی می باشد اما دستاورد آن به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و قابل استفاده خواهد بود مانند احداث یک یک بنای ملی
که انتظار می رود قرن ها دوام بیاورد . برای تشریح محصول ، خدمت و نتیجه منحصر به فرد چند مثال برای هرکدام ذکر می کنیم . برای مثال پروژه هایی که منجر به ایجاد یک محصول منحصر به فرد می : )product( – محصول شود شامل احداث یک ساختمان، احداث یک پالایشگاه یا احداث یک خط تولید دارویی می تواند باشد.
:)service( – خدمت
مانند ارائه یک سند تحقیقاتی ، یا دریافت یک نتیجه جدید از فعالیت های :)result( – نتیجه پیوسته روزانه ، برای مثال شما از طریق پایش متوجه شده اید که میزان رعایت اصول جراحی ایمن در بیمارستان شما 60 % می باشد 1 حال تصمیم می گیرید که مجموعه اقداماتی انجام دهید تا این 2برسانید . % عدد را به 80 لازم به توضیح است مفهوم موقتی برای پروژه “بهبود رعایت اصول جراحی ایمن” به این صورت است که از زمان تصمیم گیری و برنامه ریزی تا زمان خاتمه کلیه اقدامات و دستیابی به هدف ، پروژه شما پایان یافته تلقی می شود هر چند رعایت اصول جراحی ایمن به صورت پیوسته در بیمارستان شما باید
انجام شود به عبارتی دستاوردهای این پروژه بعد از خاتمه این پروژه ادامه خواهد داشت .
البته طبقه بندی انواع پروژه از لحاظ محصول، خدمت یا نتیجه لازم نیست انجام شود . این تعریف به این جهت ارائه شد که به درک تفاوت مجموعه اقدامات پیوسته سازمان و پروژه ها کمک نماید . در ادامه بعد از ارائه خلاصه ای از فاز های انجام پروژه به ارتباط آنها با برنامه عملیاتی، بهبود کیفت، اقدام اصلاحی و …. خواهیم پرداخت . 1روش اندازه گیری و معیار آن به اختیار و صلاح شما می باشد در این مورد فرض کنید درصد رعایت انطباق مطابق چک لیست مد نظر است 2. ممکن است بفرمایید در بیمارستان این چیزها کاربرد ندارد و باید اصول جراحی ایمن به طور کامل رعایت شود ، خب در این صورت هدف گذاری بفرمایید 100%